04. Wo Shi Shei x 3 (Who Am I, Who Am I, Who Am I)

Thursday, January 6, 2000
Wo Shi Shei, Wo Shi Shei, Wo Shi Shei (Who am I? Who am I? Who am I?)
我是谁 我是谁 我是谁
By: Magic Power/Mo Huan Li Liang/魔幻力量
Album: Magic Power我是谁 你是否常常这样问自己
wo shi shei, ni shi fou chang chang zhe yang wen zi ji
"Who am I?" Don't you always ask youself that?

我是谁 总是活在别人的期望里
wo shi shei, zong shi huo zai bie ren de qi wang li
"Who am I?" Always living in others' expectations

我是谁 是谁又擅自帮你定义了
wo shi shei, shi shei you shan zi bang ni ding yi le
"Who am I?" Who defined you without your permission?

你是谁 只有不是自己才安全
ni shi shei, zhi you bu shi zi ji cai an quan
Who are you? You're only safe when you're not yourself

为什麽 你以为这个世界很美丽
wei shen me, ni yi wei zhe ge shi jie hen mei li
Why do you think this world is beautiful?

为什麽 你爱这个世界胜过爱自己
wei shen me, ni ai zhe ge shi jie sheng guo ai zi ji
Why do you love the world more than yourself?

为什麽 这个世界不给你平等待遇
wei shen me, zhe ge shi jie bu gei ni ping deng dai yu
Why doesn't the world give you equal treatment?

为什麽 到底做错了什麽
wei shen me, dao di zuo cuo le shen me
Why? What exactly did you do wrong?

--

朋友都说你太 太 太奇怪
peng you dou shuo ni tai, tai, tai qi guai
All your friends say you're too, too, too weird

在背後把你当成笑 笑 笑话看
zai bei hou ba ni dang cheng xiao, xiao, xiao hua kan
Behind your back, they see you as a joke, joke, joke

每一个动作都被瞎猜
mei yi ge dong zuo, dou bei xia cai
Blindly guessing every movement

他们说你是个不能容忍的存在
ta men shuo ni shi ge bu neng rong ren de cun zai
They say you're an intolerable existance

你想要的很 很 很简单
ni xiang yao de hen, hen, hen jian dan
What you want is very, very, very simple

不过就是最普通的 的 的平凡
bu guo jiu shi zui pu tong de, de, de ping fan
It's only the most ordinary commonplace

诚实做自己有时候很难
cheng shi zuo zi ji you shi hou hen nan
Honestly being yourself is sometimes very hard

但请你勇敢的试一次看看
dan qing ni yong gan de shi yi ci kan kan
But please bravely try it out once

--

无论他们又说什麽 闲言闲语无法伤害我
wu lun ta men you shuo shen me, xian yan xian yu wu fa shang hai wo
No matter what they say, rumors can't hurt me

世界上只有一个我 没人能代替的我
shi jie shang zhi you yi ge wo, mei ren neng dai ti de wo
There's only one me in the world; One me that no one can replace

无论他们又做什麽 小动作无法打败我
wu lun ta men you zuo shen me, xiao dong zuo wu fa da bai wo
No matter what they do, these little things can't defeat me

我知道自己是最美丽的
wo zhi dao zi ji shi zui mei li de
I know I'm the most beautiful

The most beautiful

--
会不会 上帝把你的灵魂放错了身体
hui bu hui, shang di ba ni de ling hun fang cuo le shen ti
Could it be God put your soul in the wrong body?

会不会 是故意整你不是不小心
hui bu hui, shi gu yi zheng ni, bu shi bu xiao xin
Could it be you were deliberately made, not an accident?

会不会 你常常都觉得力不从心
hui bu hui, ni chang chang dou jue de li bu cong xin
Could it be you always think you can't reach your dreams?

会不会 坚持要做自己太危险
hui bu hui, jian chi yao zuo zi ji tai wei xian
Could it be continuing to be yourself is too dangerous?

凭什麽 难道比较特别就是不对
ping shen me, nan dao bi jiao te bie jiu shi bu dui
What are you thinking? Don't tell me being special is wrong

凭什麽 先下了注解在认识之前
ping shen me, xian xia le zhu jie zai ren shi zhi qian
What are you thinking? Judging people before getting to know them

凭什麽 只不过想认真的活一遍
ping shen me, zhi bu guo xiang ren zhen de huo yi bian
What are you thinking? I just want to live earnestly

凭什麽 随便就把人定罪
ping shen me, sui bian jiu ba ren ding zui
What are you thinking? Randomly convicting people

--

朋友都说你太 太 太奇怪
peng you dou shuo ni tai, tai, tai qi guai
All your friends say you're too, too, too weird

在背後把你当成笑 笑 笑话看
zai bei hou ba ni dang cheng xiao, xiao, xiao hua kan
Behind your back, they see you as a joke, joke, joke

每一个动作都被瞎猜
mei yi ge dong zuo, dou bei xia cai
Blindly guessing every movement

他们说你是个不能容忍的存在
ta men shuo ni shi ge bu neng rong ren de cun zai
They say you're an intolerable existance

你想要的很 很 很简单
ni xiang yao de hen, hen, hen jian dan
What you want is very, very, very simple

不过就是最普通的 的 的平凡
bu guo jiu shi zui pu tong de, de, de ping fan
It's only the most ordinary commonplace

诚实做自己有时候很难
cheng shi zuo zi ji you shi hou hen nan
Honestly being yourself is sometimes very hard

但请你勇敢的试一次看看
dan qing ni yong gan de shi yi ci kan kan
But please bravely try it out once

--

无论他们又说什麽 闲言闲语无法伤害我
wu lun ta men you shuo shen me, xian yan xian yu wu fa shang hai wo
No matter what they say, rumors can't hurt me

世界上只有一个我 没人能代替的我
shi jie shang zhi you yi ge wo, mei ren neng dai ti de wo
There's only one me in the world; One me that no one can replace

无论他们又做什麽 小动作无法打败我
wu lun ta men you zuo shen me, xiao dong zuo wu fa da bai wo
No matter what they do, these little things can't defeat me

我知道自己是最美丽的
wo zhi dao zi ji shi zui mei li de
I know I'm the most beautiful

The most beautiful

--

无论他们又说什麽 闲言闲语无法伤害我
wu lun ta men you shuo shen me, xian yan xian yu wu fa shang hai wo
No matter what they say, rumors can't hurt me

世界上只有一个我 没人能代替的我
shi jie shang zhi you yi ge wo, mei ren neng dai ti de wo
There's only one me in the world; One me that no one can replace

无论他们又做什麽 小动作无法打败我
wu lun ta men you zuo shen me, xiao dong zuo wu fa da bai wo
No matter what they do, these little things can't defeat me

我知道自己是最美丽的
wo zhi dao zi ji shi zui mei li de
I know I'm the most beautiful

The most beautiful

--

我是谁 这个问题困扰你多少天多少夜
wo shi shei, zhe ge wen ti kun rao ni duo shao tian duo shao ye
Who am I? This question perplexed you for how many days, how many nights?

我是谁 谁有资格决定你怎样才是对
wo shi shei, shei you zi ge jue ding ni zen yang cai shi dui
Who am I? Who is entitled to decide what's right for you

我是谁 我是谁我是谁
wo shi shei, wo shi shei, wo shi shei
Who am I? Who am I? Who am I?

我就是我你就是你
wo jiu shi wo, ni jiu shi ni
I am me, you are you

认真做自己的人最美丽
ren zhen zuo ji ji de ren zui mei li
Earnestly being yourself is the most beautifulWo Shi Shei Wo Shi Shei Wo Shi Shei, lyric translation by XiaoZero
Feel free to correct me! ^_^'

2 comments:

Anonymous said...

even a bit late to comment, but i just happened to hear this song a while ago... and i wonder how beautiful it is. thank you so much for nicely translating it. you made it more great! and i fell deeply in love with their songs!!! HAHAHA

Libby (MadLibs?) said...

you, my dear, are AWESOME!! thanks for all the work you're doing (youtube page with yen j songs, dramas and lyric translations...). It's so cool that you're doing all of this :-). I started learning Chinese in 2008 too and am loving it! if you need any help in translating, I'll do my best. love always!