03. Li Tang Na

Saturday, January 8, 2000
Li Tang Na
李唐娜
By: Yen-j/嚴爵
Album: Not Alone

Translated intro from the lyric book:
"When I was 11, I fell in love with Charlie Parker's bebop jazz piece 'Donna Lee'.
Now that I'm 22 I want to share with the world, through comic dialogue and pop music, the 'Li Tang Na' that I love."
[**Translator's Note: Yen-j says that "Donna Lee" sounds like it could be the English name of a Chinese girl. "Li Tang Na" is what he imagines her Chinese name might be. The story in this song is what he imagines might have happened to her.]

在很久以前有一個女孩
zai hen jiu yi qian you yi ge nu hai
Long ago there was a girl

她的名字就叫做李李唐唐娜娜
ta de ming zi jiu jiao zuo Li Li Tang Tang Na Na
Her name was Li Li Tang Tang Na Na

大家都稱呼她為這世界最最美麗的女孩子
da jia dou cheng hu ta wei zhe shi jie zui zui mei li de nu hai zi
Everyone called her the world's most, most beautiful girl

你不會相信 直到你親眼看見她
ni bu hui xiang xin, zhi dao ni qin yan kan jian ta
You wouldn't believe it, until you saw her with your own eyes

大 大大的眼睛 還有一束黑黑亮亮的長頭髮
da, da da de yan jing, hai you yi shu hei hei liang liang de zhang tou fa
Big, big eyes; and a head of black black, bright bright long hair

人們看到都會有一陣莫名其妙的心動
ren men kan dou hui you yi zhen mo ming qi miao de xin dong
Whenever anyone saw her they'd be inexplicably moved

我該怎麼講?
wo gai zen me jiang?
How should I say it?

只要你遇見過她你絕對不可能對她沒有心動.
zhi yao ni yu jian guo ta ni jue dui bu ke neng dui ta mei you xin dong
So long as you've met her, there's no way you wouldn't be moved by her

--

有一天李唐娜出去她家隔壁鄰居就問她
you yi tian Li Tang Na chu qu ta jia ge bi lin ju jiu wen ta
One day when Li Tang Na left her house; her next-door neighbor asked her

"妳妳要要去哪?"
"ni ni yao yao qu na?"
Where where are are you going?"

她鄰居口吃是因為太老
ta lin ju kou chi shi yin wei tai lao
Her neighbor stuttered because she was old

李唐娜笑笑但沒有回答她
Li Tang Na xiao xiao dan mei you hui da ta
Li Tang Na smiled but didn't answer her

聽說那天晚上他沒回家
ting shuo na tian wan shang ta mei hui jia
I heard she didn't return that night

大家都非常擔心會不會是她出了事情
da jia dou fei chang dan xin hui bu hui shi ta chu le shi qing
Everyone was extremely worried that something might have happened to her

李爸和李媽在哭泣
Li ba he Li ma zai ku qi
Father and Mother Li wept

因為她從來就沒有出去一整天都不回家
yin wei ta cong lai jiu mei you chu qu yi zheng tian dou bu hui jia
Because she had never left home all day without returning

--

他親不到 她的香噴臉臉
ta qin bu dao, ta de xiang pen lian lian
They couldn't kiss her fragrant face

他聽不到 她的貼心念念
ta ting bu dao, ta de tie xin nian nian
They couldn't hear her intimate thoughts

碰不到 她的一絲一毫
peng bu dao, ta de yi si yi hao
Couldn't touch a trace of her

無精打采懶得像貓
wu jing da cai, lan de xiang mao
Listless, lazy like a cat

看不到 她的美他只能
kan bu dao, ta de mei ta zhi neng
Couldn't see her beauty, they could only

Count it down 還剩下幾天
Count it down, hai sheng xia ji tian
Count it down, how many days were left

直到她歸來 只求她歸來
zhi dao ta gui lai, zhi qiu ta gui lai
Until she'd return home; Just begged her to return

--

又過了五年三個月兩天
you guo le wu nian san ge yue yu tian
Five years & three months of rain passed

地點轉變到一個城市叫做紐約
di dian zhuan bian yi ge cheng shi jiao zuo Niu Yue
The setting transforms into a city called New York

在一個偏僻的小爵士俱樂部裡面
zai yi ge pian pi de xiao jue shi ju le bu li mian
In a remote little jazz club

可以隱隱約約聽到一陣陣華麗薩克斯風旋律
ke yi yin yin yue yue ting dao yi zhen zhen hua li sa ke si feng xuan lu
You could indistinctly hear a gorgeous saxophone melody

沙 沙沙的聲音
sha, sha sha de sheng yin
A hoarse, hoarse hoarse sound

就是一副令人陶醉的那態度人們聽到
jiu shi yi fu ling ren tao zui de na tai du ren men ting dao
It was infaturating; When people heard it

都會有一陣莫名其妙的心動
dou hui you yi zhen mo ming qi miao de xin dong
They would all be inexplicably moved

我該怎麼講?
wo gai zen me jiang?
How should I say it?

吹奏的他看著台下遺失多年的那個李唐娜
chui zou de ta kan zhe tai xia yi shi duo nian de na ge li tang na
On stage, the man playing saw Li Tang Na who had been lost for many years

--

依舊帶著她純白的笑容
yi jiu dai zhe ta chun bai de xiao rong
With the same pure smile as before

依舊帶著她那束黑亮的長頭髮
yi jiu dai zhe ta na shu hei liang de zhang tou fa
With the same black, bright long hair

從清純轉變到成熟的美但沒有秀出任何老的痕跡
cong qing chun zhuan bian dao cheng shou de mei dan mei you xiu chu ren he lao de hen ji
She had changed from a naiive beauty to a mature one, but she bore no signs of age

原來當年她離家出走為了出國
yuan lai dang nian ta li jia chu zou wei le chu guo
Turns out that she left home in order to leave the country that year

來到美國是為了嘗試新的生活 現在交到新男朋友
lai dao mei guo shi wei le chang shi xin de sheng huo, xian zai jiao dao xin nan peng you
She came here to America to attempt at a new life, and now had a new boyfriend

就是在台上吹這一首 "Donna Lee" 的 查理.帕克
jiu shi zai tai shang chui zhe yi shou "Donna Lee" de Cha Li Pa Ke
It was the one on stage playing "Donna Lee"...Charlie Parker

--

他親不到 她的香噴臉臉
ta qin bu dao, ta de xiang pen lian lian
They couldn't kiss her fragrant face

他聽不到 她的貼心念念
ta ting bu dao, ta de tie xin nian nian
They couldn't hear her intimate thoughts

碰不到 她的一絲一毫
peng bu dao, ta de yi si yi hao
Couldn't touch a trace of her

無精打采懶得像貓
wu jing da cai, lan de xiang mao
Listless, lazy like a cat

看不到 她的美他只能
kan bu dao, ta de mei ta zhi neng
Couldn't see her beauty, they could only

Count it down 還剩下幾天
Count it down, hai sheng xia ji tian
Count it down, how many days were left

直到她歸來 只求她歸來
zhi dao ta gui lai, zhi qiu ta gui lai
Until she'd return home; Just begged her to return

--

李唐娜妳 人在哪裡?會不會寂寞?
Li Tang Na ni, ren zai na li? hui bu hui ji mo?
Li Tang Na, where are you? Will you be lonely?

李唐娜妳 若會寂寞 不要再漂泊
Li Tang Na ni, ruo hui ji mo, bu yao zai piao bo
Li Tang Na, if you're lonely, don't wander anymore

(…只求她歸來)
(zhi qiu ta gui lai)
(Just begs her to come home)

--

他親不到 她的香噴臉臉
ta qin bu dao, ta de xiang pen lian lian
They couldn't kiss her fragrant face

他聽不到 她的貼心念念
ta ting bu dao, ta de tie xin nian nian
They couldn't hear her intimate thoughts

碰不到 她的一絲一毫
peng bu dao, ta de yi si yi hao
Couldn't touch a trace of her

無精打采懶得像貓
wu jing da cai, lan de xiang mao
Listless, lazy like a cat

看不到 她的美他只能
kan bu dao, ta de mei ta zhi neng
Couldn't see her beauty, they could only

Count it down 還剩下幾天
Count it down, hai sheng xia ji tian
Count it down, how many days were left

直到她歸來 只求她歸來
zhi dao ta gui lai, zhi qiu ta gui lai
Until she'd return home; Just begged her to return

--

又過了九年突然有一天
you guo le jiu nian tu ran you yi tian
Another 9 years pass and suddenly one day

李爸和李媽看到一個可愛小孩
Li ba he Li ma kan dao yi ge ke ai xiao hai
Father & Mother Li saw a cute child

遺傳到她媽所有的全部除了她有淺咖啡色的肌膚
yi chuan dao ta ma suo you de quan bu chu le ta you qian ka fei se de ji fu
She had taken after her mother in everything, except she had light brown skin

站在門口另外有個人她一開口就感動人
zhan zai men kou ling wai you ge ren ta yi kai kou jiu gan dong ren
There was someone else at the door who touched people as soon as she spoke

"好久不見了老爸老媽" 話沒說完 大家落淚
"hao jiu bu jian le lao ba lao ma" hua mei shuo wan, da jia luo lei
"Long time no see Father, Mother." Before she finished, everyone was in tears

過了這麼久的歲月李唐娜她終於回到家
guo le zhe me jiu de sui yue, Li Tang Na ta zhong yu hui dao jia
After so many years, Li Tang Na had finally returned home
Li Tang Na, lyric translation by XiaoZero
Feel free to correct any mistakes! ^_^'

No comments: